Thursday, Oct. 2, 2014

ข่าวประชาสัมพันธ์

การดำเนินงาน

สรุปบทเรียนต.ต้นแบบการพัฒนาสังคมและสวัสดิการสังคมและศูนย์ 3 วัย สานสายใยรักแห่งครอบครัว บะหว้า ปี 2557
กันยายน 01, 2014 - (0) comments

ศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ 55 จ.สกลนครได้จัดประชุมสรุปบทเรียนโครงการตำบลต้นแบบการพัฒนาสังคมและสวัสดิการสังคมและศูนย์ 3 วัย สานสายใยรักแห่งครอบครัว บะหว้า ประจำปีงบประมาณ 2557 โดยมีคณะทำงานพัฒนาตำบลเชิงบูรณาการ (ทีม C) [...]

Other Categories